Veilig betalen

Beveiligde verbinding

Wanneer je betaalt is de verbinding tussen jouw computer en LittleCool.com beveiligd. Via SSL worden alle betaalgegevens versleuteld verzonden. Je herkent deze veilige SSL-verbinding aan het slotje in de browser. 

Onze samenwerking met Mollie verzekert je ervan dat de financiële afhandeling van je bestelling via beveiligde verbindingen tot stand komt en dat je privacy gewaarborgd is.

Betalen
Bij LittleCool.com kun je ervoor kiezen om je bestelling vooraf of achteraf te betalen.


       V O O R U I T   B E T A L E N
       =======================

Je kunt op de volgende manieren vooruit betalen, deze betaling wordt verwerkt door Mollie, je betaalt hiervoor geen transactiekosten:
  • met iDEAL (voor Nederlandse klanten die online bankieren bij ING, Rabobank, ABN-AMRO, Fortis en SNS Bank)
  • Mastercard
  • Visa
 
       A C H T E R A F   B E T A L E N  
       =========================

Voor het achteraf betalen maken wij gebruik van de diensten van Billink B.V.  

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Jouw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. 

Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. 

In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40 voor consumenten en € 75 voor bedrijven. 

Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.